Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zaprasza na (prawie) obowiązkowe szkolenie

Elektroniczna ewidencja odpadów
w systemie BDO

12 grudnia 2019 r., Gdańsk

ZAPISZ SIĘ

Hotel Almond Business & SPA, ul. Toruńska 12

Terminy szkoleń: 12.12 - Gdańsk, 17.12 - Wrocław

17.12.2019 - Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

12.12.2019 - Gdańsk

Dni
Dni

Szkolenia zakończone:

Warszawa - 29 października,

Katowice/Chorzów - 19 listopada

Warszawa - 29 listopada

Poznań - 6 grudnia

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwią one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje będą realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Koszt udziału w szkoleniu

590 zł netto + VAT

725,70 PLN brutto

Członkowie Rady RIPOK

530 zł netto + VAT

651,90 PLN brutto

Grupy zorganizowane (minimum 20 osób)

450 zł netto + VAT

553,50 PLN brutto

Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się w jaki sposób należy prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów w systemie BDO
 • Poznasz jak prawidłowo korzystać z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i modułu sprawozdawczego
 • Pokażemy jak wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów (prezentacja wszystkich kart)
 • Nauczymy jak korzystać z nowego narzędzia aby uniknąć błędów
 • Poznasz korzyści z wprowadzenia systemu BDO
 • Uzyskasz unikalną wiedzę z zakresu systemu BDO

Adresaci szkolenia

 • Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
 • Reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej
 • Przedstawiciele samorządów

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji drukowanej. Po szkoleniu otrzymają także ich wersję elektroniczną oraz zostaną przygotowane zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Prelegenci:

Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k. (wykłady w: Katowicach/Chorzowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu)

(temat: najważniejsze informacje o systemie BDO)

· Włodzimierz Głowacki, radca prawny

· Joanna Basińska, radca prawny

· dr Adrian Sypnicki, radca prawny

· Rita Świętek, radca prawny

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (wykład w Katowicach/Chorzowie i Poznaniu)

(temat: wprowadzenie do elektronicznego modułu ewidencji odpadów w systemie BDO)

Krzysztof Hornicki, wiceprezes Zarządu, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska, INTERSEROH Polska Spółka z o.o. Oddział w Łodzi (wykłady w: Warszawie i Wrocławiu)

(temat: wprowadzenie do elektronicznego modułu ewidencji odpadów w systemie BDO)

Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne (wykład w Gdańsku)

(temat: najważniejsze informacje o BDO)

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept (wykład w Gdańsku)

(temat: wprowadzenie do elektronicznego modułu ewidencji odpadów w systemie BDO)

 • Główne założenia i cele nowelizacji ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. t.j. DzU 2019 poz. 701 z późn. zm
 • Nowe obowiązki wynikające z ustawy
 • Wpis do rejestru
 • Karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) oraz karty przekazania odpadów (KPO) – wymogi ustawowe

9.00 – 10.00 rejestracja na szkolenie, poczęstunek


 • Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych
 • Najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące BDO
 • Ocena nowelizacji - błędy i luki systemu
 • Korzyści płynące z systemu BDO
 • Kierunki dalszych zmian w ustawie o odpadach

10.00 – 11.15 Najważniejsze informacje o systemie BDO

12.00 – 13.00 Najważniejsze informacje o systemie BDO

13.00 – 14.00 Wprowadzenie do elektronicznego modułu ewidencji odpadów w systemie BDO

 • Pilotaż modułu ewidencji odpadów BDO
 • Główne założenia funkcjonalno-organizacyjne modułu ewidencji odpadów BDO
 • Karta przekazania odpadów komunalnych – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie
 • Karta przekazania odpadów – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie
 • Ewidencja odpadów w BDO
 • Moduł API
 • Uwagi, spostrzeżenia, doświadczenia z pilotażu wstępnego modułu ewidencji BDO

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

15.00 – 16.00 Lunch

11.15 – 12.00 Przerwa kawowa

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

Prelegenci

Włodzimierz Głowacki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze projektów m.in. związanych z informatyzacją różnych obszarów działalności gospodarczej. Uczestniczył w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gospodarki odpadami. Obok prawa własności przemysłowej i obsługi inwestycji zajmuje się prawem kontraktów. Jest arbitrem domenowym w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.


Joanna Basińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, mediator. Główny obszar jej zawodowych zainteresowań skupia się wokół zagadnień związanych z obsługą prawną inwestycji infrastrukturalnych, w tym w formule PPP. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewnia pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych ze składowaniem, magazynowaniem oraz odzyskiem odpadów. Sporządza analizy i opinie prawne. Doradza w tematyce prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi, administracyjnymi oraz powszechnymi.


Rita Świętek, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarowania odpadami, prawa zamówień publicznych oraz problematyce inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza w tematyce PPP w sektorze gospodarki odpadami, zapewnia wsparcie w zakresie działalności RIPOK oraz w przedmiocie przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, koncesji czy licencji. Autor publikacji nt. problematyki komunalnej.


dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A.

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o.

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor S.A. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Partnerzy szkoleń

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkoleń w Katowicach i Poznaniu:

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkoleń w Warszawie i Wrocławiu:

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia w Gdańsku:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807